søndag 1. mars 2009

Pedagogisk bruk av LMS

Jeg tar denne våren faget ”Læringssystemer, pedagogikk, teknologi og innholdsproduksjon” ved Høgskolen i Sør-Trøndelag. Dette innlegget er svar på den første oppgaven i faget.

Oppgaven går i korthet ut på å ta utgangspunktet i et eksisterende opplegg der bruk av LMS inngår og så planlegge endringer i opplegget og vurdere den effekt disse endringene kan eller vil ha. Jeg går ut fra at opplegg kan tolkes litt vidt som både et helt fag gjennom et skoleår, eller mer som en avgrenset del av et fag. jeg underviser i norsk og velger da å se på et noe avgrenset opplegg i språkhistorie på 1800-tallet.

Først vil jeg si noe om det opplegget slik det foreligger før endring. Språkhistorie på 1800-tallet er et sentralt emne i språkdelen av norskfaget. Læreplanen vår sier følgende om kompetansemål for emnet:
Språk og kultur
• gjøre rede for norsk språkdebatt og språkpolitikk fra 1830-årene til vår tid
• beskrive og sammenligne de nordiske lands språksituasjon og språkpolitikk
(Kompetansemål etter vg3)

Opprinnelig opplegg
Læringsarbeidet i denne delen av språkhistorien strekker seg over en skoleuke med 6 uketimer. Jeg prøver på jobbe bevisst med ulike læringsstrategier og benytter blant annet en del CRISS tilnærminger til lærestoffet. Det vil si en strukturert bruk av ulike lese og noteringsteknikker.

  1. Hva kan du skjema: Elevene starter temaet med å fyller ut et skjema om hva de kan om emnet før vi begynner. De bruker kort tid på dette og vi tar en gjennomgang av stikkordene før vi går videre. Dette for å igangsette bakgrunnskunnskapen deres.
  2. Lesing av læreboktekst- Oppgaven er å ta styrkenotat underveis i lesearbeidet
  3. Lærerstyrt gjennomgang av emnet. Forelesningen legges på It’slearning som en pdf fil.
  4. Elevene gjør oppgaver til emnet hentet fra læreboken.
  5. Siste time brukes til å skrive et refleksjonsnotat om emnet. Dette legges ut på elevenes blogger og inngår i vurderingen for semesteret.

Revidert opplegg med mer vekt på bruk av LMS
En hovedinnvending mot mange av de CRISS strategiene som vi bruker er at de er svært lite digitale. Her er det absolutt rom for forbedringer og mye av det vi prøver å oppnå ved bruk av disse kan relativt enkelt gjøres mer digitalt.
  1. Aktivisering av bakgrunnskunnskap. Her har jeg to hovedmuligheter, enten en førtest for å teste bakgrunnskunnskapen eller bruk av et forum for å samle all bakgrunnskunnskap i klassen. Begge metodene kan være formålstjenlige, men jeg velger å prøve ut et forum. En av hovedfordelene med å bruke forum for å hente frem bakgrunnskunnskap er at en test – i hvert fall hvis den ikke har mange åpne spørsmål – vanskelig kan treffe den enkelte elevs bakgrunnskunnskap. Gjennom et foruminnlegg kan de selv bestemme retning og innhold i egen bakgrunnskunnskap og må selv hente den frem uten hjelp av stikkord i spørsmålene. Et hovedproblem med bruk av forum er graden av synlighet. Det kan være vanskelig for de som ikke har noen bakgrunnskunnskap å aktivere å stå frem med dette. Jeg vil derfor velge å bruke et anonymt forum ved en slik anledning. Dette sikrer at den enkelte ikke føler seg uthengt og at terskelen for å bidra blir betraktelig lavere enn hvis det ikke var anonymt. Et forum brukt på denne måten vil være en kort sekvens, men kan trekkes med videre i emnet. Elevene kan f.eks gå tilbake og se om det de skrev ført var rett og legge spesielt merke til det de måtte mangle. Denne muligheten blir noe redusert ved bruk av anonyme forum.
  2. Lesing av læreboktekst. Dette er et punkt jeg fortsatt vil ha med, men jeg vil kutte ut styrkenotat og heller lage en oppgave der elevene skal lage minst 5 spørsmål til lærebokstoffet som kan brukes i en sluttest. En annen mulighet for å digitalisere denne delen noe er å lage en tidslinje over norsk språkhistorie ved hjelp av Dipity.com eller tankekart ved bruk av Bubbl.us. Tankekart/tidslinje kan leveres inn via LMS. Jeg mener at læringsutbyttet her vil bli best ved en kombinasjon av å lage spørsmål til en sluttest samt at elevene velger om de vil lage en tidslinje eller et tankekart.
  3. Lærerstyrt gjennomgang av emnet. Legges ut på LMS som pdf
  4. Jeg kutter her ut oppgavene i læreboken og oppretter isteden et nytt LMSforum. Elevene skal her skrivet et begrunnet innlegg om språksituasjonen i Norge og kommentere minst 2 andre innlegg. Dette forumet settes opp med anonymt ikke tillatt. I motsetning til det første forumet så skal elevene nå ha noe kunnskap om emnet og må derfor kunne stå for det. Elever som pga skrivevansker o.l har noe vegring mot å legge ut vil få tilbud om en rask språkvask av innlegget før det publiseres. Det er og viktig å ikke tillatte anonyme innlegg når man skal la elevene kommentere andres innlegg. En siste del i denne oppgaven før sluttesten vil være at hver elev finner frem sitt foruminnlegg fra aktiviseringsdelen og ser hva de kan om emnet nå som de ikke kunne før de begynte.
  5. Sluttest – bruke spørsmål fra del 2 som grunnlag for en sluttest. Det kan være motiverende for elevene å få delta i arbeidet med å lage en sluttest. Mange finner en slik test motiverende i seg selv og it’slearning gir nå mulighet for mer varierte spørsmål. For at dette skal fungere godt bør elevene være noe kjent med bruk av denne typen tester og ha sett nærmere på alle de ulike spørsmålstypene.

Jeg mener at det reviderte opplegget tar i bruk LMSet på en god måte ved å trekke inn både forum og tester. Hvilke elementer man velger å benytte vil være avhengig av og tilpasset til det emnet man skal arbeide med. En aktiv bruk av tester/forum og integrering av web2.0 verktøy inn i LMS er en måte å arbeide mer digitalt på. Ser imidlertid at bruken av tester i punkt 5 ikke fullt ut kan oppveie bruken av refleksjonsnotat/blogg i det opprinnelige opplegget.

En aktiv bruk av it’slearning eller annet LMS gir en god samling av fagressurser, gir læreren god kontroll over elevenes arbeid, gir mulighet for både kontroll og frihet. Lærestoff som er jobbet med på denne måten vil være en viktig del av elevens digitale portefølje og det er en funksjon som fra its`learning sin side er under utvikling. At man kan ha sin digitale portefølje fra grunnskole, via videregående til universitet og arbeidsliv gjør det enda viktigere at vi tar det i bruk og i hvert fall gjør et forsøk på å utnytte de muligheter som finnes.

1 kommentar:

Svend Andreas Horgen sa...

Dette var et veldig grundig og flott innlegg! Det er flott at du starter med en faglig redegjørelse med kompetansemål.

Jeg tenkte umiddelbart på bruk av enten tester eller undersøkelser for å kartlegge forkunnskaper, mens du kjører forum! Det var interessant, og du har helt rett i at dette vil kunne fungere. Da kan en også få dialog i stedet for å bare passivt "hente ut" kunnskapen de har. God idé!

Når du i punkt 2 sier at elevene kan lage oppgaer eller oppsummeringer selv vha Web 2.0-verktøy, og så levere i LMS-et, synes jeg du er kommet langt. Mange tror det er enten eller, men du ser muligheten for både og. Flott poeng dette! Vi skal senere i modul 2 om tester se på hvordan lærestoff kan gis som en test - det kan være aktuelt å ta med som en vri og for å aktivisere mer enn vanlig lesing av læreboktekst. Jeg prøvde forresten denne teknikken selv nå nylig på min egen blogg - sjekk gjerne ut:
http://gjemmesiden.blogspot.com/2009/02/et-alternativt-referat-fra-kongsberg.html

Mot slutten av opplegget tenker du deg mer bruk av forum. Jeg tror du vil lykkes når du stiller konkrete krav: lag ett selv og kommenter to innlegg. Et forum gir gevinster på kommunikasjon, men ofte må en instruere hva som skal gjøres for å skape aktivitet.

Det kan være en fare å bruke for mange varierte digitale verktøy i en og samme økt. Pass på at det ikke blir "activity overflow"! Jeg tenker at det å lage en egen test (som du foreslår i punkt nr 5) er såpass krevende at det bør kjøres som eneste aktivitet, og ikke hver gang. Selv kjører jeg en slik aktivitet for ett tema hvert semester. Dette vil selvsagt variere fra fag til fag.

Kjempeflott øving!